A

Pregled računa (Account overview)

Pregled vašega računa (-ov), vključno z osnovno valuto, vrednostjo, razpoložljivo gotovino, nerealiziranim dobičkom/izgubo, razpoložljivimi sredstvi za trgovanje s kritjem in uporabo kritja.

Izpis računa (Account Statement)

Pregled trenutnega stanja in sprememb stanja posameznega računa.

Povzetek računa (Account summary)

Stanje in aktivnosti trgovanja na posameznem računu. Če imate več računov, se v meniju Povzetek računa prikažejo tako informacije o posameznih računih kot skupne informacije o vseh računih.

Stanje denarnih sredstev (Account value)

Trenutna skupna vrednost računa, ki združuje stanje denarnih sredstev, nerealizirano vrednost pozicij in neknjižene transakcije.

Dnevnik aktivnosti (Activity log)

Seznam vseh vaših aktivnosti na računu SaxoTrader. V dnevnik aktivnosti se zapišejo podrobnosti trgovanj, naročila, zahtevane cene, zgodovina pogovorov, sistemska sporočila in pri simuliranem računu tudi ponastavitve računa.

Ameriške opcije (American-style Options)

Vrsta opcij, ki jih lahko vlagatelj izvrši kadarkoli, bodisi na dan zapadlosti ali pred njim.

Analiza (Analysis)

Raziskava in analiza podatkov o gibanju cen v preteklosti z namenom napovedovanja bodočega gibanja cen posameznega instrumenta.

Apreciacija (Appreciation)

Povečevanje vrednosti instrumenta.

Prodajna cena (Ask price)

Cena, po kateri lahko kupite določen instrument. To ceno imenujemo tudi ponudbena cena. Pri trgovanju Forex je to cena, po kateri kupite trgovano/primarno valuto (na prvem mestu) s prodajo valute cenitve valutnega para. Na primer: če kupite 100.000 EURUSD, dejansko kupite 100.000 EUR v protivrednosti ameriških dolarjev.

Sredstvo (Asset)

Sredstvo pri trgovanju z opcijami predstavlja skupni izraz za osnovno sredstvo. Predstavlja finančni instrument, na katerem temeljijo izvedeni finančni instrumenti oz. opcije. Na primer: osnovno sredstvo delniških opcij podjetja IBM so delnice podjetja IBM.

Opcija, katere izvršilna cena je na meji (At The Money - ATM)

Stanje, pri katerem je izvršilna cena opcije enaka (ali skoraj enaka) tržni ceni osnovnega vrednostnega papirja.

Nestandardizirana terminska pogodba, katere izvršilna cena je na meji (At The Money (ATM) forward strike)

Izvršilna cena nestandardizirane terminske pogodbe na meji je izvršilna cena pripadajoče cene nestandardizirane terminske pogodbe, odložene na najpoznejši možni mesec, izračunana na podlagi diferencialov obrestnih mer.

Samodejno izvrševanje (Auto-execution)

Največja vrednost instrumenta, s katerim je mogoče samodejno trgovati brez čakanja na osebno potrditev borznega posrednika (‘aktualne cene’). V obdobjih velike nestanovitnosti trga je samodejno izvrševanje lahko onemogočeno.

Na voljo za trgovanje s kritjem (Available for margin trading)

Sredstva, ki so na voljo za trgovanje s kritjem, izračunamo tako, da od skupne vrednosti računa odštejemo znesek, uporabljen za zahtevani delni polog.