D

Dnevno naročilo (Day order - DO)

Naročilo, ki je veljavno do konca dne. Če se ne izvrši pred koncem dneva, se tovrstno naročilo prekliče.

Na Forex trgu za konec dne velja 22. ura po zahodnoevropskem času (GMT) na dan naročila.

Za pogodbe za razliko v ceni in delnice pa se za konec dne upošteva zaprtje borze, na kateri se trguje z delnicami.

Padanje cene (Decline)

Zmanjševanje vrednosti instrumenta.

Datum dospetja (Delivery date)

Datum dospetja pošiljke z osnovnimi surovinami standardizirane terminske pogodbe. Pri špekulativnem vlaganju v standardizirane terminske pogodbe se mora pozicija standardizirane terminske pogodbe zapreti na ta datum ali pred njim.

Delta

Če znaša delta valutnih opcij (opcij Forex) na primer 25, ta vrednost označuje 25–odstotno izpostavljenost osnovnemu promptnemu tečaju. Z drugimi besedami to pomeni pozicijo posla po promptnem tečaju, ki je enaka 25–odstotni fiktivni vrednosti opcije. Opcije, katerih delta že na začetku znaša 25, imajo 25–odstotno možnost, da bodo imele pozitivno notranjo vrednost. S tehničnega vidika pa se lahko delta opiše kot odstotek, ki spremembo v ceni osnovnega sredstva primerja z ustrezno spremembo v ceni izvedenega instrumenta.

Depreciacija (Depreciation)

Zmanjševanje vrednosti instrumenta.

Izvedeni finančni instrumenti (Derivative)

Instrumenti, ki so izvedeni iz drugih vrednostnih papirjev. Pogodbe za razliko v ceni so, na primer, izvedeni finančni instrumenti delnic v materialni obliki.

Neposredni tržni dostop (Direct Market Access - DMA)

Neposredno trgovanje preko knjige naročil, ki jo ureja borza. V knjigi naročil so naročila za nakup in prodajo vrednostnih papirjev, uporablja pa se tudi za ugotavljanje trenutne nakupne/prodajne cene na trgu.

Dividenda (Dividend)

Dividenda predstavlja delež vrednosti delnic podjetja, ki se izplača delničarjem. Vlagatelju v delnice, ki se prodajajo po 100 USD na delnico z letno dividendo 1 USD na delnico, prinesejo 1–odstotni donos.

Dvojni vzvod (Double leverage)

Dvojni vzvod za polovico zmanjša zahtevani delni polog, potreben za trgovanje z določenim instrumentom. Če je za pogodbe za razliko v ceni, ki sledijo gibanju indeksov, ponujen vzvod 20:1, to označuje nakup vlagatelja, na primer, 50 pogodb za razliko v ceni, ki sledijo gibanju indeksov, na borzi DAX® pri indeksu 6.300 točk, pri čemer bo zahtevani delni polog za te pogodbe znašal približno 15.750 EUR ali pet odstotkov. Z dvojnim vzvodom lahko vlagatelj kupi 50 pogodb za razliko v ceni, ki sledijo gibanju indeksov na borzi DAX® pri indeksu 6.300 točk, zahtevano zavarovanje za te pogodbe pa bo znašalo približno 7.875 EUR ali 2,5 odstotka.

Padanje za desetinske odstotka (Downtick)

Padec cene za eno ali več desetink odstotka. Mnoge borze imajo pravilo o naraščanju delnic za desetinke odstotka, po katerem lahko delnico prodate samo, če je cena delnice zrasla za vsaj desetinko odstotka od zadnje cene, pri kateri se je izvršila transakcija. To pravilo je namenjeno vlagateljem, ki želijo prodajati na kratko, hkrati pa pripomore k preprečevanju učinka snežne kepe padanja cen na trgu. Druge borze imajo pravila za preverjanje naraščanja delnic za desetinke odstotka, ki so zelo podobna pravilu o naraščanju delnice za desetinke odstotka: delnice se lahko prodaja na kratko samo na podlagi t. i. ničelne stopnje naraščanja cen za desetinke odstotka, kar pomeni, da je transakcijska cena ali večja od zadnje transakcijske cene ali pa ostaja nespremenjena, toda višja od predhodne transakcijske cene. To pravilo je poznano kot ničelna stopnja naraščanja cene za desetinke odstotka ali ničelna pozitivna stopnja naraščanja cene za desetinke odstotka. Pogodbe za razliko v ceni so ugodnejše za ‘medvedje’ vlagatelje, saj za te pogodbe ne veljajo nobena pravila ali preizkusi o naraščanju cen za desetinke odstotka.