E

Dobiček na delnico (Earnings Per Share - EPS)

Dobiček na delnico se izračuna tako, da se dobiček podjetja deli s številom delnic, ki niso v lasti podjetja.

Če letni dobiček podjetja znaša 10 milijonov USD in ima podjetje 10 milijonov USD vreden delež v delnicah, ki niso v njihovi lasti, znaša dobiček na delnico 1 USD.

Podjetja pri izračunu dobička na delnico pogosto uporabljajo tehtano povprečje delnic, ki niso v njihovi lasti, v določenem obdobju.

Delnice (Equities)

Finančni instrumenti, ki predstavljajo delno lastništvo podjetja. Poznane tudi kot lastniški vrednostni papirji ali lastniški deleži.

Evropske opcije (European-style Option)

Opcije, ki jih lahko vlagatelj izvrši izključno na dan zapadlosti.

Borza (Exchange)

Trg za trgovanje z vrednostnimi papirji, opcijami, standardiziranimi terminskimi pogodbami in/ali surovinami.

Menjalni tečaj (Exchange rate)

Vrednost ene valute v primerjavi z drugo valuto. Na primer: argentinski dolar je lahko vreden 58 ameriških centov ali 70 japonskih jenov. Valute, s katerimi se prosto trguje na deviznih trgih, imajo promptne obrestne mere (veljajo za ‘takojšnje’ posle, kar pomeni za posle v roku dveh delovnih dni) in terminske obrestne mere (gre za promptno obrestno mero, prilagojeno diferencialu obrestnih mer med dvema valutama do dospetja). Države lahko svoje menjalne tečaje določajo na različne načine:

  • sistem plavajočih menjalnih tečajev, kjer valuta sama določi svojo vrednost na trgu;
  • sistem plazečega fiksnega tečaja ali fleksibilnega tečaja, ki je kombinacija uradno določenega menjalnega tečaja in pogostih manjših prilagajanj, ki pa v teoriji preprečujejo naraščanje špekulacij o revalvaciji in devalvaciji;
  • sistem fiksnega menjalnega tečaja, kjer vrednost valute določi vlada in/ali osrednja banka.

Izvršitev (Exercise)

Opcijo izvršite takrat, ko želite uveljaviti svojo pravico do nakupa ali prodaje osnovnega sredstva po ceni, navedeni v opcijski pogodbi.

Datum zapadlosti (Expiration date)

Datum zapadlosti je dan, ko opcija zapade. Opcije, ki jih vlagatelj lahko izvrši samo na dan zapadlosti, se imenujejo evropske opcije. Obstajajo pa tudi opcije, ki jih vlagatelj lahko izvrši kadarkoli po sklenitvi opcijske pogodbe do datuma zapadlosti in na datum zapadlosti ali pa v poljubnih intervalih kadarkoli v času trajanja pogodbe. Prve se imenujejo ameriške opcije, druge pa bermudske opcije (poznane tudi kot srednjeatlantske opcije).

Izpostavljenost (Exposure)

Izpostavljenost tveganjem, kot je na primer izpostavljenost nihanjem menjalnih tečajev tujih valut.

Kritje izpostavljenosti (Exposure coverage)

Odstotek kritja iz lastnih sredstev.