G

Gamma

Približna vrednost spreminjanja delte opcije v odnosu do spremembe cene osnovne delnice, če vsi ostali dejavniki ostajajo nespremenjeni. Vrednost gama je natančna samo v primeru majhnih sprememb v ceni osnovnih delnic, vendar je izražena v obliki spremembe delte, kadar se cena delnice spremeni za eno točko.

Na primer: če ima nakupna opcija delto ,49 in gamo ,03 in če vrednost delnice pade za eno točko, je delta nakupne opcije ,46 (,49 + (,03 x –1,00 USD)). Delta, ki jo je moč izračunati s pomočjo matematičnega modela, je odvisna od cene delnice, izvršilne cene, nestanovitnosti, obrestnih mer, dividend in datuma zapadlosti.

Finančni vzvod (Gearing)

Možnost zadržanja višje vrednosti naložbene pozicije, kot je vrednost vašega lastniškega kapitala (zavarovanja). Pri trgovanju s pomočjo finančnega vzvoda (‘leveraging’ ali ‘gearing’) morate položiti samo del trenutne vrednosti instrumenta, v katerega boste vložili.

Na primer: če je za surovino, s katero trgujete, zahtevan 5–odstotni delni polog, lahko dvajsetkrat povečate donosnost svoje naložbe. Povedano drugače, s pologom 10.000 USD lahko zadržite pozicijo v vrednosti 200.000 USD.

Velja do preklica (Good till Cancelled - GTC)

Vrsta naročila limit, ki ostane aktivno vse do njegove izvršitve ali preklica. V primerjavi z dnevnimi naročili lahko ostane naročilo GTC veljavno nedoločeno število trgovalnih dni.

Velja do določenega datuma (Good till Date - GTD)

Naročilo, ki velja do datuma, določenega s strani trgovca. Če naročilo do datuma, določenega s strani trgovca, ni izvršeno, se naročilo prekliče.