I

Mednarodna številka bančnega računa (International Bank Account Number -  IBAN)

Številka IBAN vsebuje informacije o državi, banki in poslovalnici upravičenca ter tudi samo številko računa.

Namenjena je lažjemu samodejnemu obdelovanju čezmejnih plačil.

Upravičenec lahko številko IBAN pridobi v svoji banki. Uporaba številke IBAN je v državah Evropske unije obvezna.

Naročilo 'če storjeno' (If done border)

Pozitivna notranja vrednost (In-the-Money - ITM)

Pozitivna notranja vrednost (In-the-Money - ITM)

Nakupna opcija ima pozitivno notranjo vrednost, kadar je cena osnovne delnice večja od izvršilne cene nakupne opcije. Obratno pa ima prodajna opcija pozitivno notranjo vrednost, kadar je cena osnovne delnice nižja od izvršilne cene prodajne opcije. Na dan zapadlosti se opcije s pozitivno notranjo vrednostjo ,01 samodejno izvršijo.

Indeks (Index)

Številčni način merjenja načina spreminjanja cene vzorčne skupine delnic v določenem časovnem obdobju. Vsaka večja borza ima enega ali več indeksov. Na primer: borza NASDAQ ima indeks NASDAQ 100 (sestavljen je iz 100 največjih nefinančnih podjetjih, uvrščenih na borzo NASDAQ). Nekatere indekse, kot sta indeksa Dow Jones Industrial Average in S&P 500 ustvarjajo in nadzirajo zasebne družbe. S pogodbami za razliko v ceni lahko trgujete na podlagi mnogih svetovnih borznih indeksov.

Instrument

Simbol za trgovanje z denarno vrednostjo. Instrument je lahko valutni par Forex (valutni križ) ali oznaka vrednostnih papirjev (za pogodbe za razliko v ceni in delnice) itd.

Valuta instrumenta (Instrument currency)

Valuta, v kateri se trguje z instrumentom.

Medbančno poslovanje (Interbank)

Kratkoročno (pogosto čez noč) posojanje med bankami, ki se razlikuje od poslovnih aktivnosti banke z družbami in drugimi finančnimi ustanovami.

Obresti (Interest)

Obresti so stroški, zaračunani pri izposoji denarja, ki se navadno izrazijo v obliki letnih odstotkov.

Pri nakupu pogodb za razliko v ceni si pravzaprav za posel izposojate denar, zato se vam zaračuna standardna obrestna mera na podlagi referenčne obrestne mere LIBOR (London Interbank Offer Rate — ponujena obrestna mera na londonskem medbančnem trgu) skupaj z manjšo provizijo.

Na drugi strani pa pri prodaji pogodbe za razliko v ceni prejmete obresti vsote, ki jo predstavlja pogodba za razliko v ceni. To obrestno mero izračunamo tako, da od obrestne mere LIBID odštejemo manjšo provizijo.

Diferencial obrestnih mer (Interest rate differential)

The yield spread between two otherwise comparable debt instruments denominated in different currencies.

Notranja vrednost (Intrinsic value)

Vrednost, pri kateri ima opcija pozitivno notranjo vrednost (ITM). Notranja vrednost v primeru nakupnih opcij predstavlja trenutno vrednost osnovnega sredstva, od katere se odšteje izvršilna cena. Pri prodajni opciji pa notranja vrednost predstavlja izvršilno ceno, od katere se odšteje cena osnovnega sredstva. Če razlika med cenama v nobenem primeru ni pozitivna, je notranja vrednost enaka nič.