M

Kritje (Margin)

Vrednost lastniških vrednostnih papirjev (višina zavarovanja) za naložbeno pozicijo v obliki deleža trenutne vrednosti.

Pri trgovanju s kritjem (‘leveraging’ ali ‘gearing’) morate položiti samo del trenutne vrednosti instrumenta, v katerega boste vložili.
 
Na primer: če je za surovino, s katero trgujete, zahtevan 5–odstotni delni polog, lahko dvajsetkrat povečate donosnost svoje naložbe. Povedano drugače, s pologom 10.000 USD lahko zadržite pozicijo v vrednosti 200.000 USD.

Obvestilo o neustreznem kritju (Margin call)

Če ste pri poslovanju presegli dovoljeno kritje, boste prejeli obvestilo o neustreznem kritju in boste morali popraviti nastali položaj. Da bi se izognili zaprtju svojih pozicij (blokadi), morate ali zapreti pozicije, zmanjšati odprte pozicije ali pa na svoj račun položiti dodatna sredstva.

Zahtevan delni polog (Margin deposit)

Sredstva, ki jih mora trgovec imeti na računu za kritje in ki predstavljajo delež trenutne tržne vrednosti vrednostnih papirjev v lasti trgovca.

Vlagatelji, ki prodajajo opcije, morajo imeti na svojem računu poleg premije za opcije tudi dodatna sredstva za zaščito pred morebitnimi izgubami zaradi gibanja trga v nasprotju s pozicijo opcije.

Zahtevan delni polog je odvisen od vrste opcije in od tega, ali ima vlagatelj (ki prodaja opcije) pozicijo v osnovnem sredstvu.

Za več informacij o pogojih trgovanja pri Saxo Bank odprite podstran Povzetek računa na svoji uporabniški postaji, nato pa še podstran Pogoji trgovanja v zgornjem desnem kotu podstrani Povzetek računa.

Uporabljeno kritje (Margin utilisation)

Delež razpoložljivega kritja, ki ga uporabljate.

Vzdrževalec trga (Market maker)

Uveljavljena ustanova ali posameznik, ki je z določenimi vrednostnimi papirji pripravljen trgovati takrat, ko jih želi trgovec prodati ali kupiti. Spodbuda vzdrževalcu trga, da kadarkoli kupuje ali prodaja instrumente na trgu, je razpon ali razlika med nakupno in prodajno ceno.

Tržno naročilo (Market order)

Naročilo za nakup ali prodajo določenega instrumenta takoj, ko je to mogoče, po dosegljivi ceni na trgu.

Srednja cena (Mid price)

Srednja cena je cena med nakupno in prodajno ceno. Na primer: če znaša nakupna cena 1,4426 in prodajna 1,4430, je srednja cena 1,4428.

Modul (Module)

Funkcionalni del platforme, kot je na primer modul za odprta naročila, modul za grafikon itd. Module je mogoče odpreti v menijski vrstici.

Tehnična študija konvergence/divergence drsečih sredin (MACD)
Moving average convergence/divergence (MACD) technical study

Na grafikonu prikazana raziskava kazalnikov trenda na podlagi razmerja med dvema cenama enostavnih drsečih sredin (navadno 26-dnevno ali 12-dnevno povprečje). Poleg tega pa je kot kontrolna ali signalna črta grafično prikazana 9-dnevna črta MACD. Na presečiščih s črto MACD lahko signalna črta prikaže nakupne in prodajne priložnosti.