O

Ponudbena cena (Offer price)

Cena, po kateri lahko kupite določen instrument.

Pri trgovanju Forex je to cena, po kateri kupite trgovano/primarno valuto (na prvem mestu) s prodajo valute cenitve valutnega para.

Na primer: če kupite 100.000 EURUSD, dejansko kupite 100.000 EUR po trenutni ceni ameriških dolarjev.

Naročilo 'prvi prekliče drugega' (One-cancels-other – OCO)

Naročilo prvi prekliče drugega dejansko sestavljata dve naročili. V primeru izvršitve kateregakoli naročila zaradi ustreznih tržnih pogojev se povezano naročilo samodejno prekliče.

Odprta pozicija (Open position)

Pozicija v valuti, ki še ni izravnana.

Na primer: če kupite 100.000 USDJPY, imate odprto pozicijo v valuti USDJPY, dokler je ne izravnate s prodajo 100.000 USDJPY.

Opcija (Option)

Privilegij, ki ga ena stranka proda drugi in ki prodajalcu podeljuje pravico, ne pa tudi obveznosti, za nakup ali prodajo vrednostnega papirja po dogovorjeni ceni v določenem obdobju ali na določen datum.

Opcije se uradno imenujejo opcijske pogodbe.

Z opcijami se trguje z večino finančnih instrumentov, vključno z delnicami, s standardiziranimi terminskimi pogodbami in valutami. Z veliko opcijami se trguje na javnih borzah, velik del trgovanja z opcijami, še zlasti na trgu Forex, pa poteka na neorganiziranem trgu v obliki neposrednega posla med dvema strankama zunaj borze (OTC — posel preko pulta).

Opcije se lahko uporabijo za različne namene, najpogosteje pa se uporabljajo na dva načina.

Prvi način je ta, da stranka kupi prodajno ali nakupno opcijo kot sredstvo za neposredno špekulacijo, tj. nakup opcije v upanju, da bo cena osnovnega instrumenta znatno zrasla ali padla.

Drugi način pa je ta, da stranka kupi opcijo kot varovalo pred izgubami ali pred nerealiziranimi dobički osnovnega instrumenta.

Vlagatelji, ki kupujejo opcije, prevzamejo omejeno tveganje (ceno ali premijo opcije) z možnostjo neomejenega dobička.

Vlagatelji, ki opcije prodajajo, imajo drugačno strategijo in prevzemajo neomejeno tveganje zavoljo neomejenega dobička, razen če gre za prodajo pokritih opcij, pri čemer je vlagatelj s pozicijo v osnovnem instrumentu zavarovan pred izgubo premije opcije (vendar pa ga ta ne zavaruje pred izgubami v osnovnem instrumentu).

 

Naročilo (Order)

Naročilo za nakup ali prodajo določenega instrumenta. Glavna tipa sta naročili 'limit' ali 'stop'.

Trajanje naročila (Order duration)

Obdobje, v katerem je naročilo veljavno. Za več informacij si oglejte dnevno naročilo (DO — ‘Day Order’) in velja do preklica (GTC — ‘Good till Cancelled’).

Druge vrste zavarovanja (Other collateral)

Instrumenti, s katerimi ni mogoče trgovati preko spleta. Na primer: obveznice in druge pozicije, prenesene iz druge banke.

Brez notranje vrednosti (Out of the money)

Opcija brez notranje vrednosti.

Če je opcija brez notranje vrednosti, nima vrednosti.

Opcija brez notranje vrednosti je nakupna opcija, katere promptna cena je višja od trenutne tržne cene, ali prodajna opcija, katere promptna cena je nižja od trenutne tržne cene.

Preseg cene (Outstrike)

Določena cena, pri kateri opcija nemudoma postane neveljavna, če je ta cena dosežena v času veljavnosti opcije.

Posel 'preko pulta' (Over the counter - OTC)

Neposreden posel med dvema strankama zunaj borze oz. trgovanje na neorganiziranem trgu.

Na primer: vrednostni papir, s katerim se ne trguje na borzi, poznamo pod imenom vrednostni papir OTC. Na tovrstnem trgu se s surovinami in instrumenti trguje neposredno med dvema strankama, na primer med investicijsko banko in stranko.

Razlikuje se od trgovanja na javni borzi, kjer poteka prosto trgovanje.

Produkte ‘preko pulta’ je mogoče prilagoditi posameznim strankam, medtem ko se na borzi lahko trguje s standardiziranimi pogodbami. Velik neorganiziran trg je na primer trg Forex in trg z opcijami Forex.