R

Povezano naročilo (Related order)

Pogojna naročila so enaka povezanim tržnim naročilom.

Na voljo je več vrst:

naročilo 'če storjeno', za katero podrejeno naročilo postane aktivno samo v primeru izvršitve primarnega naročila.

'prvi prekliče drugega' (OCO), pri čemer izvršitev enega naročila pomeni preklic drugega.

Če se izvrši primarno naročilo (naročilo, če storjeno), so trosmerna povezana naročila na voljo tudi tam, kjer sta oddani dve naročili.

Ti naročili sta medsebojno povezani kot naročilo OCO in omogočata postavitev tako naročila 'stop/loss' za zaustavitev izgube kot naročila za unovčevanje dobička okoli pozicije.

Odpor (Resistance)

Raven cene, pri kateri se pričakuje zaustavitev rasti cene, če začnejo vlagatelji na trgu prodajati instrument. Nasprotni pojem odpora je podpora.

Upravljanje tveganj (Risk management)

Poskus nadzorovanja izida poznanega ali predvidljivega obsega dobičkov ali izgub.

Upravljanje tveganj poteka v več korakih, prične se s smiselnim razumevanjem določenega posla in izpostavljenosti tveganjem, ki jih je za zavarovanje vrednosti določenega posla treba upoštevati.

Nato je treba oceniti vrsto spremenljivk, ki lahko vplivajo na posel, ter ugotoviti, kako posel ustrezno zavarovati pred neželenimi izidi.

Upravljanje tveganj je tako preprosto kot oddajanje naročil 'stop/loss' za preprečevanje velikih izgub ali tako zapleteno kot zavarovanje pozicij z opcijami ali razpršitev portfelja za preprečitev prevelike izpostavljenost posamezni industrijski panogi ali vrsti instrumenta.

Upoštevati morate tudi prednostni profil tveganja, torej ali je ste nenaklonjeni tveganjem ali pa imate dokaj napadalen pristop k trgovanju. To vključuje tudi odločitev o instrumentih, s katerimi boste upravljali tveganja, ter o uporabi zavarovanja za ‘naravna’ tveganja za neko dejavnost.

Po pričetku upravljanja tveganj je priporočljivo stalno vrednotenje učinkovitosti in stroškovnega vidika tovrstne strategije.

Valutna ovratnica (Risk reversal)

Hkraten nakup nakupne (prodajne) opcije brez notranje vrednosti in prodaja prodajne (nakupne) opcije brez notranje vrednosti, navadno brez predhodnega plačila premije.

Kupljene in prodane opcije bodo imele enako fiktivno vrednost in predhodno opredeljen datum zapadlosti, njihove delte pa bodo navadno 25–odstotne.

Model Black Scholes predvideva potek nakupa in prodaje opcij s podobnimi deltami (v enakem obsegu tudi nestandardizirane terminske pogodbe brez notranje vrednosti) brez stroškov.

V praksi pa je ta trg bolj naklonjen eni kot drugi strani. V najpreprostejšem primeru se pričakovani nestanovitnosti prodajnih opcij brez notranje vrednosti in nakupnih opcij z enako izvršilno ceno in z enakim dnevom zapadlosti razlikujeta, dodatni stroški favorizirane strani po so poznani kot razpon valutne ovratnice.

Ta razpon odraža mnenje na trgu, da se ustrezna verjetnost ne porazdeli simetrično okoli nestandardizirane terminske pogodbe, temveč nesimetrično v smeri favorizirane strani. To lahko interpretiramo tudi drugače: da je pričakovana nestanovitnost soodvisna od promptne cene, kar je po modelu Black Scholes nemogoče.

Prenos (Rollover)

V primeru zadržanja promptne pozicije Forex ob koncu poslovnega dne pred datumom vrednotenja se na podlagi zakonitosti jutrišnjega/naslednjega dne, ta prenese na novi dan vrednotenja.

Kot del prenosa se za pozicije zaračunajo stroški zamenjave ali odbitek na podlagi obrestnih mer LIBOR/LIBID obeh trgovanih valut z dodatnim pribitkom +/- 0,25 % (za zasebne račune), ki se mu prišteje del obresti za nerealiziran dobiček/izgubo pozicije.

Celotna provizija (Round turn)

Provizija vključuje odpiranje in zapiranje pozicije.

Druga možnost je provizija za posamezni posel, ki se obračuna za posel (tako za nakup kot prodajo).