S

Sekundarna valuta (Secondary currency)

Pri trgovanju Forex je to valuta, s katero vlagatelj plačuje in v kateri sprejema plačila.

Na primer: sekundarna valuta valutnega para EURUSD je USD, torej je enota valute EUR vredna toliko, kolikor znaša variabilna vrednost valute USD.

Ob nakupu valute EUR plačate z valuto USD, za prodajo valute EUR pa prejmete valuto USD.

Druga valuta (v zgornjem primeru je to valuta EUR) pa se imenuje osnovna valuta.

Sekundarno naročilo (Secondary order)

Dokler se primarno naročilo na izvrši, sekundarno naročilo trosmernega ali povezanega naročila ‘če storjeno’ ne bo postalo aktivno tržno naročilo.

Vrednostni papirji (Securities)

Vsi naložbeni instrumenti, razen zavarovalnih polic ali fiksnih rent, ki jih izdajo družbe, vlade ali druge organizacije. Vrednostni papirji so navadno delnice in obveznice.

Prodajna ponudba (Sell bid)

Naročilo limit za prodajo po trenutni nakupni ceni.

Delnice (Shares)

Finančni instrumenti, ki predstavljajo delno lastništvo podjetja. Poznane tudi kot lastniški vrednostni papirji ali lastniški deleži.

Prodaja na kratko (Short selling)

Pri trgovanju Forex dolga pozicija pomeni nakup valute cenitve valutnega para Forex.

Na primer: če na kratko kupujete valutni par GBPUSD, boste s prodajo valute GBP kupili valuto USD.

Pri lastniških vrednostnih papirjih se kratka pozicija nanaša na prodajo vrednostnega papirja, ki ni v vaši lasti, nasprotno pa se dolga pozicija nanaša na prevzem lastništva vrednostnega papirja z nakupom.

Kratki poziciji koristi upadanje tržnih cen.

Naročilo 'če storjeno' (slave order)

‘Če storjeno’ naročilo je sestavljeno iz dveh naročil:

  • primarnega naročila, ki se izvrši takoj, ko pogoji na trgu to dopuščajo ter
  • sekundarnega naročila, ki se izvrši samo ob izvršitvi primarnega naročila.

Špekuliranje (Speculative)

Nakup in prodaja izključno zaradi upanja na dobiček in ne iz poslovnih motivov.

Posel po promptnem tečaju (Spot)

Neposredni posel po tržni ceni z standardnim datumom poravnave (datumom vrednotenja) dva dni po sklenitvi posla.

Promptni trg (Spot market)

Del trga, ki zahteva poravnavo transakcij po promptnem tečaju.

Natančno opredeljevanje promptnega trga je odvisno od lokalnih navad pri trgovanju s surovinami, vrednostnimi papirji in valutami.

Na tujih borzah v Združenem kraljestvu, ZDA in Avstraliji se promptni trg nanaša na prenos, izveden dva delovna dneva po sklenitvi posla.

Razpon (v indeksnih točkah)
(Spread - in index points)

Razlika med nakupno ceno, po kateri lahko prodate tržni instrument, in prodajno ceno, po kateri lahko tržni instrument kupite.

Vrstica stanja (Status bar)

Področje na dnu delovnega okolja platforme ter tudi na mnogih drugih modulih za trgovanje, ki se uporablja za sistemska sporočila in informacije o stanju.

Delnice (Stocks)

Finančni instrumenti, ki predstavljajo delno lastništvo podjetja. Poznane tudi kot lastniški vrednostni papirji ali lastniški deleži.

Naročilo 'stop'

Nakupno naročilo 'stop' je naročilo za nakup pri določeni ceni, višji od trenutne tržne cene, prodajno naročilo 'stop' pa je naročilo za prodajo pri določeni ceni, nižji od trenutne tržne cene.

Vlagatelji pogosto govorijo o naročilih 'stop/loss', ki so dejansko naročila stop, postavljena pod tržno ceno, kadar ima vlagatelj dolgo pozicijo, in nad tržno ceno, kadar ima vlagatelj kratko pozicijo.

Tovrstna naročila se sprožijo, ko tržna cena doseže njihovo ceno z namenom preprečevanja nadaljnjih izgub pozicije vlagatelja.

Naročila 'stop' se zaradi nestanovitnosti trga ne izvršijo vedno pri točno določeni ceni.

Naročilo 'stop, če nakupni' (Stop-if-bid order)

Naročila 'stop, če nakupni', se navadno uporabljajo za nakup določenih instrumentov na rastočem trgu. Če je določena cena dejanska nakupna cena na trgu, se naročilo izvrši po ponudbeni ceni banke.

Na primer: če prodate valutni par GBPUSD po 1,4280 in z zadnjo ponudbeno ceno pri 1,4330, se pozicija zapre (valutni par GBPUSD se kupi), če ponudbena cena doseže ali prebije vrednost 1,4330.

Uporabo naročil 'stop, če nakupni' priporočamo samo za nakup pozicij Forex.

Uporaba naročil 'stop, če nakupni' za prodajo pozicij Forex lahko povzroči prezgodnje zaprtje pozicij, če se zaradi razmer na trgu odstopanje med nakupno in prodajno ceno za kratek čas poveča.

Naročilo 'stop, če prodajni' (Stop-if-offered order)

Naročila 'stop, če prodajni' se navadno uporabljajo za prodajo določenih instrumentov na padajočem trgu. Če je določena cena dejanska prodajna cena na trgu, se naročilo izvrši po prodajni ceni banke.

Na primer: če prodate valutni par USDJPY po 132,00 in z zadnjo zahtevano ceno pri 131,50, se pozicija zapre (valuta USD se proda proti valuti JPY), če zahtevana cena doseže ali prebije vrednost 131,50 (z drugimi besedami, če ponujeni znesek znaša 131,50).

Uporabo naročil 'stop, če prodajni' priporočamo samo za prodajo pozicij Forex.

Uporaba naročil 'stop, če prodajni' za nakup pozicij Forex lahko povzroči prezgodnje zaprtje pozicij, če se zaradi razmer na trgu odstopanje med nakupno in prodajno ceno za kratek čas poveča.

Naročilo 'stop z limitom' (standardizirane terminske pogodbe)
(Stop-limit order (Futures))

Naročilo 'stop z limitom' pri trgovanju s standardiziranimi terminskimi pogodbami predstavlja različico naročila stop z manjšo/večjo limitno ceno za začasen odlog trgovanja, če cena pred izvršitvijo naročila prekomerno pade/naraste.

To omogoča učinkovito omejevanje trgovanja v določenem cenovnem razponu.

Naročilo 'stop' (Stop order)

Naročila 'stop' se navadno uporabljajo za izhod iz pozicij in zavarovanje pred izgubami pri trgovanju.

Prodajna naročila 'stop' so postavljena pod trenutno tržno ceno in se izvršijo, ko nakupna cena doseže ali prebije določeno cenovno raven.

Nakupna naročila 'stop' pa so postavljena nad trenutno tržno ceno in se izvršijo, ko prodajna cena doseže ali prebije določeno cenovno raven.

V primeru dosega ali preboja nakupne cene prodajnih naročil (ali prodajne cene nakupnih naročil) postane tovrstno naročilo tržno naročilo in se izvrši takoj, ko je to mogoče, po tržno dosegljivi ceni.

Pomnite, da se lahko ta cena razlikuje od cene, ki ste jo za naročilo določili sami.

V primeru standardiziranih terminskih pogodb se naročilo, če je to mogoče, izvrši, vsa preostala vsebina naročila pa ostane odprta kot tržno naročilo.

V primeru pogodb za razliko v ceni se celotno naročilo izvrši, če to omogoča tržni volumen. V primeru delne izvršitve naročila ostane preostanek naročila v obliki odprtega naročila.

V primeru opcijskih pogodb zaradi omejitev na trgu Saxo Bank je more izvrševati naročil 'stop', razen če na trgu obstaja cena. Zato priporočamo, da za opcijske pogodbe ne uporabljate naročil 'stop'.

Naročilo 'stop' za trgovanje Forex (Stop order - Forex)

Naročila 'stop' za trgovanje Forex se navadno uporabljajo za izhod iz pozicij in za zavarovanje naložb v primeru gibanja trga proti odprti poziciji.

Prodajna naročila 'stop' so postavljena pod trenutno tržno ceno in se izvršijo, ko nakupna cena doseže ali prebije določeno cenovno raven.

Nakupna naročila 'stop' so postavljena nad trenutno tržno raven in se izvršijo, ko prodajna cena doseže ali prebije določeno ceno.

Naročilo 'stop/loss' (Stop-loss orders)

To je naročilo ‘stop’, ki ob izvršitvi zapre pozicijo z namenom omejevanja izgub v primeru neželenih gibanj na trgu.

Ob izvršitvi naročila 'stop' se slednje spremeni v tržno naročilo in se izvrši takoj, ko je mogoče, po dosegljivi ceni na trgu.

Pomnite, da se lahko ta cena razlikuje od cene, ki ste jo za naročilo določili sami.

Avtomatizirana obdelava naročil (Straight-through-processing - STP)

Proces neposrednega pošiljanja naročil na borzo.

Izvršilna cena (Strike price)

Cena instrumenta, določena za opcijsko pogodbo.

Določena cena (skupaj z drugimi dejavniki, kot sta veljavnost opcije in nestanovitnost trga) bo vplivala na ceno opcijske pogodbe.

Povzetek (Summary)

Združeno stanje trgovanja in aktivnosti vašega računa, torej vrednost vašega računa, vaši vrednostni in lastniški papirji, neto pozicije in vrednost ob zaprtju pozicij (celotni dobiček in izgube na vseh pozicijah).

Tu so na voljo tudi vsa razpoložljiva in zahtevana kritja za odprte pozicije ter pregled vseh odprtih pozicij.

Podpora (Support)

Raven cene, pri kateri se pričakuje upočasnitev ali obračanje gibanja cene, če začnejo vlagatelji na trgu kupovati instrument.

Nasprotni pojem podpore je odpor.

Zamenjava (Swap)

Naročilo tako za promptno trgovanje (na primer za nakup) z instrumentom Forex kot tudi za izvajanje nasprotnih transakcij (na primer prodaje) po določeni ceni na poznejši datum.

Če se prva transakcija izvede na poznejši datum, transakcija predstavlja obrestno nestandardizirano terminsko pogodbo. Druge možnosti so zamenjave čez noč in zamenjave na jutrišnji/naslednji dan.

Cena zamenjave (Swap price)

Prilagajanje cene, ki se prišteje začetni ceni pozicije z namenom podaljšanja trgovanja Forex preko prvotnega datuma vrednotenja.

Gre za funkcijo diferenciala obrestnih mer dveh trgovanih valut, ki vam je lahko naklonjena ali pa tudi ne.

Simbol (Symbol)

Kombinacija črk za edinstveno identifikacijo instrumentov, s katerimi se trguje. Imenuje se tudi oznaka vrednostnih papirjev.

Na primer: za instrument dolar–jen za trgovanje Forex se uporablja simbol USDJPY.

Primer simbola za pogodbo za razliko v ceni je simbol VOLVb:xome.

Za standardizirane terminske pogodbe je primer simbol JYZ5.

Za delnice je primer simbol MAERSKa:xcse.