T

Časovna vrednost (Time value)

Znesek za katerega vrednost opcije preseže notranjo vrednost.

Teta (Theta)

Opisuje spreminjanje vrednosti opcije s časom.

Spremembe vrednosti izhajajo iz zmanjševanja časa do zapadlosti, zaradi česar pride do zmanjševanja časovne vrednosti opcije.

ALI
 
Približek zmanjšanja cene opcije s časom, medtem ko vsi ostali dejavniki ostanejo nespremenjeni.
 
Teta se navadno izračuna vsak dan. Na primer: če je nakupna opcija vredna 3,00 USD in ima teto 0,10, bo naslednji dan, če ostanejo vsi ostali dejavniki nespremenjeni, nakupna opcija vredna 2,90 USD (3,00 USD – (,10 x 1)).
 
Teta, ki jo je mogoče izračunati s pomočjo matematičnega modela, je odvisna od cene delnic, izvršilne cene, nestanovitnosti, obrestnih mer, dividend in datuma zapadlosti.

Sledeče naročilo 'stop' (Trailing stop)

Sledeče naročilo 'stop' je naročilo stop, katerega izhodiščna cena se spreminja s promptno ceno. Z naraščanjem cen na trgu (za dolge pozicije) cena sledečega naročila 'stop' zraste skladno z razmerjem, ki ga določi uporabnik, ob padcu tržne cene pa se cena sledečega naročila 'stop' ne spremeni. Vlagatelj s pomočjo tovrstnih naročil stop opredeli mejo največje mogoče izgube brez omejevanja morebitnih dobičkov na posamezni poziciji, hkrati pa zmanjša potrebo po stalnem spremljanju tržnih cen odprtih pozicij.

Neknjižene transakcije (Transactions not booked)

Posli, provizije in podobno, ki še niso knjiženi. Na primer: na današnji dan izvršen posel se knjiži na naslednji poslovni dan.