Disclaimer

Izjava o omejitvi odgovornosti

Dostop do spletne strani je mogoč s celega sveta, kljub temu pa se informacije na spletni strani nanašajo na Saxo Bank A/S in niso vezane na druge države. Vse stranke bodo neposredno sodelovale s Saxo Bank A/S, vse pogodbe s strankami pa bodo sklenjene s Saxo Bank A/S in jih bodo urejali danski zakoni.
 
Vsako dejstvo, ocena, analiza, napoved, mnenje ali druge informacije (skupno »informacije«) s strani:
 • Saxo Bank A/S
 • Katerega koli lastnika, podružnice, enote ali pisarne Saxo Bank A/S in
 • Katerega koli direktorja, uradnika, zaposlenega ali predstavnika teh
(skupaj "Skupina Saxo Bank").
naj bodo objavljene na spletnih straneh Skupine Saxo Bank, spletnih straneh tretjih strank, v marketinških materialih, novicah, posameznih e-poštnih sporočilih in pismih, na predavanjih, individualnih pogovorih ali v kakršni koli drugi obliki pisne ali ustne komunikacije (skupno "objave") je objavljeno izključno v informativne in marketinške namene.
 
Razen če ni izrecno navedeno, nobene objave Skupine Saxo Bank ni mogoče razumeti kot ponudbo (ali spodbujanje ponudbe) za:
 • Nakup ali prodajo katere koli valute, produkta ali finančnega instrumenta,
 • Opravljanje kakršne koli investicije, ali
 • Sodelovanje v določeni trgovalni strategiji
(skupaj "ponudbe").
Ne glede na to (niti če je posebej omenjeno), ne sme biti nobena objava Skupine Saxo Bank  razumljena kot ponudba pod kakršno koli sodno oblastjo, kjer bi veljala za prepovedano. Takšne ponudbe Skupina Saxo Bank ne bo izpolnila.

Brez zastopanja, brez garancij

Skupina Saxo Bank se trudi informacije pridobivati iz zanesljivih virov, vendar so vse objave objavljene na temelju »dejanskega stanja« brez zastopanja in kakršnih koli garancij (ne izraženih ne nakazanih) in Skupina Saxo Bank ne prevzema odgovornosti za nepopolne, netočne, neprimerne in nerelevantne objave strankam. Še posebej Skupina Saxo Bank ne prevzema odgovornosti za katerega koli naročnika, stranko, partnerja, dobavitelja ali drugega prejemnika za:
 • točnost kotacij na trgu,
 • kakršne koli zamude, netočnosti, napake, prekinitve ali umike kotacij na trgu, in
 • kakršno koli prekinitev kotacij na trgu.
Objave Skupine Saxo Bank po objavi niso posodobljene in lahko zaradi spremenjenih okoliščin v določene obdobju, ki lahko traja od sekund do minut, dnevov, tednov in mesecev, odvisno od informacije, postanejo netočne in morda zavajajoče. Skupina Saxo Bank ne nudi nobenih garancij in ne prevzema nobene odgovornosti glede zastaranih objav.
 
Če objava zastara, je Skupina Saxo Bank ni dolžna:
 • posodobiti
 • o njej obvestiti prejemnikov ali
 • izvesti katere koli druge dejavnosti.
Katera koli objava lahko izraža osebno stališče avtorja in morda ne izraža mnenja Skupine Saxo Bank. Skupina Saxo Bank si pridržuje pravico do lastne presoje glede umika ali popravka katere koli objave ali objavljene informacije kadar koli in brez opozorila (vnaprejšnjega ali naknadnega).

Brez priporočil

Skupina Saxo Bank pri nobeni svoji objavi ne upošteva kakršnih koli investicijskih ciljev svojih strank, posebnih investicijskih ciljev, finančnih ustanov ali posebnih potreb in zahtev. Zatorej so objave Skupine Saxo Bank, razen če ni navedeno drugače, objavljene v informativne in/ali marketinške namene in jih je treba jemati kot:
 • poslovne, finančne, investicijske, zavarovalne, pravne, regulatorne, davčne ali knjigovodske nasvete,
 • priporočila ali trgovalne zamisli, ali
 • kot druge vrste spodbud za delovanje, investiranje ali deinvestiranje na določen način.
 
(skupno "priporočila").
 
Skupina Saxo Bank Group ni odgovorna za kakršno koli izgubo, ki izvira iz investicij, temelječih na zgoraj omenjenih priporočilih.
 
Ne glede na to (niti če je posebej omenjeno) nobena objava (tudi mogoča priporočila) ne morejo biti razumljena kot garancija (niti izražena niti nakazana), da bo imel prejemnik od trgovanja  v skladu s predstavljeno trgovalno strategijo v objavi dobiček ali da prejemnik ne bo zabeležil izgube pri trgovanju v skladu s strategijo iz objave.
Skupina Saxo Bank je odgovorna samo (v skladu z "Omejitvijo odgovornosti" spodaj), če priporočilo ni zapisano v skladu z dobrimi profesionalnimi standardi.

Opozorilo o tveganju

Trgovanje s produkti in storitvami Skupine Saxo Bank lahko, tudi če je opravljeno v skladu s priporočili, prinese tako izgube kot dobičke. Še posebej špekulativno je lahko trgovanje s produkti z vzvodom, kot so, vendar ne izključno, tuje borze, izvedeni instrumenti in blago, kar lahko pomeni velika nihanja v velikosti izgub in dobičkov.

Špekulativno trgovanje ni primerno za vse investitorje

Katera koli, če sploh katera, omemba tveganja, ki se nanaša na določen produkt ali storitev ne sme in ne more biti razumljena kot obsežno razkritje tveganj niti kot popolni opis vseh tveganj, ki se nanašajo na tak produkt ali storitev. Skupina Saxo Bank močno priporoča, da se vsakdo, ki razmišlja o trgovanju z njenimi produkti in storitvami, uporabi in se ves čas posvetuje s primernimi finančnimi svetovalci pred vsako investicijo ali transakcijo.

Lokalne normativne omejitve

Do objav Saxo Bank je mogoče dostopati od koder koli po svetu. Informacije, ki so na voljo v objavah pa so namenjene uporabi samo tistih prejemnikov, ki se nahajajo v državah, kjer te ne pomenijo kršitve zakonodaje in pravil. Nobeden produkt ali storitev, ki je omenjena v objavah Skupine Saxo Bank ni na voljo prejemnikom, ki bivajo v državah, kjer uporaba takšnega produkta ali storitve predstavlja kršitev zakonodaje ali pravil.
 
Odgovornost vsakega prejemnika, ki uporablja ali zahteva produkt ali storitev Skupine Saxo Bank je, da je ta v skladu z veljavno zakonodajo ali pravili.

Uporaba spletne strani

Pri vsaki uporabi spletne strani Skupine Saxo Bank veljajo "Pogoji uporabe" Skupine Saxo Bank, ki so občasno spremenjeni, in avtorske pravice, ki so občasno spremenjene; oboje je sestavni del izjave o omejitvi odgovornosti.
 
Skupina Saxo Bank ni odgovorna za kakršno koli škodo ali poškodbo, ki bi nastala kot posledica dostopa ali nedostopa človeka ali pravne osebe do katere koli spletne strani Skupine Saxo Bank. Ta omejitev vključuje, vendar ni omejena izključno na, kakršno koli škodo na računalniški opremi ali računalniškem sistemu, ki jo je povzročil virus, zlonamerni program ali kakršna druga škodljiva koda.
 
Zaradi uporabe nasvetov s spletne strani Skupine Saxo Bank posameznik ne postane stranka in Skupina Saxo Bank nima nobene dolžnosti ali odgovornost do takšnega posameznika ali entitete.

Neskladje prevodov

Skupina Saxo Bank svoje objave ponuja v veliko jezikih, da bi jih prejemniki z lahkoto uporabljati. V primeru razhajanja med originalnim angleškim besedilom in katerim koli prevodom, prevlada angleško besedilo.
 
Vsem prejemnikom svetujemo, da natančno preučijo originalno angleško besedilo, preden ravnajo na podlagi prevoda. Vsakemu uporabniku, ki angleškega besedila ne razume v celoti, svetujemo, da stopi v stik s Skupino Saxo Bank preko e-pošte ServiceCenter@Saxoworld.com ali telefonske številke +45 39 77 40 00.
 
Skupina Saxo Bank ni zavezana ali odgovorna za nepopoln ali netočen prevod originalnega angleškega besedila v druge jezike.

Odnos s strankami

Ko se prijavite za račun pri kateri koli pravni osebi znotraj Skupine Saxo Bank, morate upoštevati ustrezne pogoje poslovanja. Šteje se, da so vsi prijavljeni in stranke prebrali in razumeli pogoje poslovanje ter politike, ki se nanašajo na njih in njihov odnos do ustrezne pravne osebne Skupine Saxo Bank.
 
Zaradi uporabe nasvetov s spletne strani Skupine Saxo Bank posameznik ne postane stranka in Skupina Saxo Bank nima nobene dolžnosti ali odgovornost do takšnega posameznika ali entitete.

Storitve tretjih strani

Fizične ali pravne osebe, ki ne spadajo v Skupino Saxo Bank lahko oglašujejo na spletnih straneh Skupine Saxo Bank preko spletnih povezav, pasic ali kako drugače. Skupina Saxo Bank ni odgovorna za ponudbe, informacij in dejavnosti takšnih tretjih strani. Če se uporabnik spletnih strani Skupine Saxo Bank odloči, da bo deloval na podlagi takšnega oglaševanja, to stori na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

Če Skupina Saxo Bank kadar koli in iz katerega koli razloga postane odgovorna za izgubo fizične in/ali pravne osebe, vključno brez omejitve, če je katero koli določilo te izjave o omejitvi odgovornosti kadar koli postane do kakršne koli mere ali v kakršnih koli okoliščinah iz katerega koli razloga neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo, bo odgovornost Skupine Saxo Bank omejena na osebe in/ali pravne osebe z ustrezno dokumentirano neposredno škodo, ki brez dvoma in omejitev ne vključuje škode zaradi naključne in posledične izgube, škode zaradi izgubljene priložnosti, škode zaradi izgubljenega dobička, zakonske škode, nominalne škode, kazenske škode, škode zaradi stroškov, vključno s sodnimi stroški in škode zaradi katere koli druge posredne izgube.

Navzkrižje interesov

Za preprečevanje navzkrižja interesov je Skupina Saxo Bank oblikovala ustrezne postopke poslovanja, vključno s postopki za raziskovanje in izvajanje analiz, za zagotovitev nepristranskosti poročil o raziskavah. Skupina Saxo Bank se o svojih poročilih o raziskavah ni posvetovala s strankami, npr. z v analizi omenjenimi izdajatelji vrednostnih papirjev.
 
Skupina Saxo Bank lahko drži, vzame, prenese ali odvzame pozicije v vrednostnih papirjih, deviznih sredstvih ali drugih finančnih instrumentih, ki jih pokrivajo raziskovalna poročila.
 
Skupina Saxo Bank lahko deluje kot vzdrževalec trga za področje vseh produktov, s katerimi se ne trguje na borzi (npr. produkti na neorganiziranem trgu, kot je valutni trg ali trg pogodb za razliko v ceni), in lahko sodeluje kot druga stranka v katerih koli kupčijah, ki jih s temi produkti izvajajo stranke.
 
Skupina Saxo Bank se ne vključuje v korporativne finančne aktivnosti, zatorej nihče od direktorjev, uradnikov, zaposlenih ali predstavnikov, torej ljudi, ki so odgovorni za poročila o analizah, ne prejema osebnih prejemkov v povezavi z analizami.

Zasebnost in uporaba osebnih podatkov

Ko se prijavite za demo ali dejanski račun pri kateri koli pravni osebi v Skupini Saxo Bank, bo ta za administrativne, komercialne in/ali pravne namene zahtevala in shranila informacije o uporabniku, vključno, vendar ne izključno, z imenom in naslovom. Skupina Saxo Bank bo morda zahtevala tudi nekaj finančnih podatkov za oceno kreditne sposobnosti, ter e-poštni naslov uporabnika, da mu bo lahko posredovala podatke za prijavo. Uporabnikov e-poštni naslov ne bo posredovan tretjim strankam, vendar ga bo Skupina Saxo Bank morda uporabljala za promocijo svojih izdelkov in storitev. Vsak uporabnik, ki ne želi prejemati promocijsko gradivo, se lahko od tega odjavi s klikom tukaj.
 
Skupino Saxo Bank zakon zavezuje, da z vašimi podatki ravnajo zaupno ter jih ne sme posredovati ali uporabiti brez ustrezne pravne podlage.
 
Takšno celovito zaščito uživajo vsi vaši podatki in razkriti bodo lahko samo tretjim strankam, kot so administrativni in sodni organi, če bo Skupina Saxo Bank obvezana to storiti zaradi spoštovanja zakona ali če ste sami na to pisno pristali. Takšno privolitev lahko kadar koli umaknete ali spremenite.
 
Ne glede na zgoraj zapisano, lahko Skupina Saxo Bank razkrije naslednje informacije:
 • Splošne podatke o stranki, kot so ime, naslov, osebna registracijska številka, podjetjem, ki za Saxo Bank opravljajo administrativne naloge.
 • Splošne podatke o stranki pri korporativnih strankah finančnih ustanovam, ki so zavezane k profesionalni diskretnosti, z namenom marketinških in svetovalnih storitev.
V skladu z določili danskega Zakon o obdelavi osebnih podatkov, ima vsaka stranka Saxo Bank pravico biti obveščena o podatkih, ki jih o njem/njej hrani Saxo Bank. Saxo Bank lahko za pisni izvod teh informacij stranki zaračuna provizijo po cenah, ki jih je določilo dansko pravosodno ministrstvo.
 
Če se vaši podatki, ki jih hranimo, izkažejo za netočne ali zastarele, jih bomo na vašo zahtevo takoj popravili. Podatke se lahko odločite spremeniti tudi na lastno pobudo, tako da stopite v stik neposredno s Skupino Saxo Bank. Vprašanja in pomisleke lahko usmerite na Saxo Bank Group z obiskom naše Kontaktirajte nas spletne strani.

Nadzor

Skupina Saxo Bank je pod nadzorom Danskega organa za finančni nadzor (dansko: »Finanstilsynet«) in podvržena danski odredbi o dobrih poslovnih praksah za finančna podjetja.

Spori

Ta izjava o omejitvi odgovornosti in vsak spor, ki bi izhajal iz nje ali bil povezan z njo, vključno s spori o njeni zakonitosti, veljavnosti, zavezujočih učinkih (vključno s sprejemanjem) in vpeljavi, se bo reševal na okrožnem sodišču v Lyngbyju, Kopenhagnu na Danskem, v skladu z izključno danskimi zakoni. Skupina Saxo Bank si pridržuje pravico, da pravne postopke začne kjer koli se ji zdi ustrezno, še posebej, vendar ne izključno v krajih, kjer ima obtoženec svoja sredstva.