Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Ti pogoji uporabe (»sporazum«) zajemajo: (i) spletne strani, (ii) storitve, (iii) vsebino, (iv) zbirke podatkov in (v) informacije (pod skupnim imenom »storitve«) skupaj s sporazumi in programsko opremo banke Saxo Bank A/S (»Saxo Bank«), do katerih lahko dostopate preko spletnih strani Saxo Bank ali jih na zahtevo prejmete v tiskani obliki. Vsebine in informacije, vključene v te storitve, posreduje banka Saxo in njeni dobavitelji (pod skupnim imenom »ponudniki informacij«). Saxo Bank vam na podlagi spodaj navedenih pogojev omogoča dostop do teh storitev.

Sporazum

Z uporabo storitev ste privolili v pogoje tega sporazuma. Če se s temi pogoji ne strinjate, vam Saxo Bank ni pripravljena nuditi teh storitev, zato morate nemudoma prenehati z njihovo uporabo. Strinjate se, da lahko Saxo Bank kadar koli po lastni presoji in brez predhodnega obveščanja spremeni vsebino tega sporazuma. Te spremembe bodo objavljene na spletu in bodo začele veljati nemudoma po objavi. Redno bi morali prebirati ta sporazum, saj lahko samo tako ostanete seznanjeni s trenutno veljavnimi pogoji. Vaša nadaljnja uporaba storitev bo veljala kot sprejemanje tega sporazuma, vaša nadaljnja uporaba storitev po kakršnih koli spremembah v vsebini tega sporazuma pa bo veljala kot sprejemanje spremenjene različice tega sporazuma. Če se s spremembami ne strinjate, morate o zavrnitvi pogojev pisno ali preko telefona obvestiti Saxo Bank, hkrati pa morate prenehati uporabljati storitve.

Uporaba storitev

Te storitve so namenjene vaši osebni uporabi, in ne uporabi za poslovne namene.

Z uporabo zgoraj navedenih storitev in programske opreme Saxo Bank potrjujete in se strinjate, da:

  1. 1. so brez predhodnega pisnega dovoljenja Saxo Bank in/ali katere koli tretjega »ponudnika/–ov informacij« prepovedani uporaba, shranjevanje, razmnoževanje, javno prikazovanje, spreminjanje, prodajanje, objavljanje, prenašanje in distribuiranje ali koriščenje storitev za poslovne namene.
  2. 2. Saxo Bank in/ali tretji ponudnik/–i informacij si pridržujejo vse pravice do lastniških informacij (med drugim vključno z vsemi pravicami do intelektualne lastnine, kot so: patenti, blagovne znamke, oznake storitev, avtorske pravice, pravice do zbirke podatkov, pravice do varstva topografije, industrijska zasnova, strokovno znanje in izkušnje, poslovne skrivnosti, tržna imena, logotipi, modeli, simboli, znaki, znamenja, gesla, risbe, načrti in drugo gradivo s prepoznavnimi oznakami v kakršni koli obliki ne glede na to, ali so registrirani ali jih je moč registrirati, ter skladno z veljavnimi zakoni tudi vse druge pravice, povezane z intelektualno lastnino), ki so del storitev ali pa so z njimi povezane.
  3. 3. Informacij ne boste uporabljali za kakršne koli nezakonite ali nedovoljene namene.
  4. 4. Za uporabo in interpretacijo storitev morate imeti izkušnje in zmožnost presojanja, hkrati pa morate ves čas storitve uporabljati po lastni presoji.
  5. 5. Odgovorni ste za vse izjave in dejanja ali preklice, izvršene med uporabo svojega identifikacijskega imena (ali "Uporabniškega imena") in gesel. Odgovorni ste za varovanje svojega uporabniškega imena in gesla pred nepooblaščeno uporabo in razkrivanjem. Če ste seznanjeni s tem ali predvidevate, da je prišlo do kakršne koli kršitve varnosti katere koli informacije, shranjene na spletni strani Saxo Bank, kot je na primer kraja ali nepooblaščena uporaba vašega uporabniškega imena, gesla ali katere koli druge informacije, morate o tem nemudoma obvestiti Saxo Bank.
  6. 6. Storitve in programska oprema so namenjene zgolj informativni uporabi brez upoštevanja katerih koli posebnih naložbenih ciljev, finančnih okoliščin ali sredstev uporabnika, Saxo Bank pa na podlagi tovrstnih informacij ne sme izvajati kakršnih koli dejanj. Tovrstnega gradiva si ne smete razlagati kot predloga ali ponudbe za prodajo ali nakup, kot ponudbe za spodbujanje k nakupu ali prodaji katerih koli vrednostnih papirjev, finančnih produktov ali instrumentov, kot ponudbe k sodelovanju v kakršni koli posebni strategiji trgovanja znotraj katere koli pravne pristojnosti, kjer so tovrstne ponudbe ali spodbude ali strategije trgovanja kaznive. Določene transakcije, vključno s tistimi za standardizirane terminske pogodbe, opcije in druge zahtevne izvedene finančne instrumente, močno povečajo tveganje in kot take niso primerne za vse vlagatelje. 
  7. 7. Dejstvo, da vam je Saxo Bank omogočila dostop do storitev, ne pomeni niti predloga za sodelovanje v določeni transakciji niti mnenja o tem, da so kateri koli produkti, opisani na tej spletni strani, primerni za vas. Večina produktov, opisanih v storitvah, vključuje precejšnje tveganje, zato ne smete sodelovati v kakršni koli transakciji, če niste povsem seznanjeni z vsemi zadevnimi tveganji in se niste samostojno odločili, da so zadevne transakcije primerne za vas. Kakršna koli razprava o tukaj opisanih tveganjih v povezavi s katerim koli produktom ne predstavlja splošnega razkritja vseh tveganj ali popolne razprave o omenjenih tveganjih. Katerega koli dela gradiva, vključenega v to besedilo, si ne smete razlagati kot nasveta o poslovanju, financiranju, vlaganju, trgovanju, zakonskem urejanju, zavarovanju ali kot pravnega, davčnega in računovodskega nasveta.

Prekinitev sporazuma

Saxo Bank lahko spremeni ali prekine zagotavljanje katerega koli dela storitev ali vseh storitev, navedenih v točkah od (i) do (v), ki so predmet tega sporazuma, povsem po lastni presoji kadar koli, brez razloga in brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti glede garancij

Saxo Bank in ponudnik/–i informacij posebej zavračajo kakršne koli garancije, izrecne ali implicitne, vključno z in brez omejitve tudi vsakršno garancijo za kakovost blaga in ustreznost za predvideno rabo.

Čeprav so bile posredovane storitve pridobljene iz domnevno zanesljivih virov, so storitve posredovane v njihovem »dejanskem stanju«, Saxo Bank in/ali ponudnik/–i informacij pa storitve ponujajo brez vsakršne odgovornosti za njihovo ustreznost in pravilnost. Z uporabo storitev se strinjate, da v tovrstne informacije vključene napake in/ali manjkajoče informacije ne bodo služile kot osnova za kakršne koli terjatve, zahteve in tožbene zahtevke proti Saxo Bank ali kateremu koli ponudniku informacij.

Omejena odgovornost

Niti Saxo Bank niti kateri koli tretji ponudniki informacij niso odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki izhaja iz tega sporazuma ali je z njim povezana ali pa izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev, med drugim vključno s škodo zaradi izgube dobička, podatkov ali kakršno koli drugo nematerialno škodo, tudi v kolikor je bila zadevna stranka z možnostjo tovrstne morebitne škode seznanjena.

Razno

Če sprejmete pogoje uporabe storitev in programske opreme, hkrati tudi sprejmete in se strinjate, da si Saxo Bank iz varnostnih namenov pridržuje pravico do snemanja vseh telefonskih pogovorov, spletnih pogovorov, vključno s klepeti, in vseh morebitnih sestankov med vami in Saxo Bank.

Strinjate se tudi, da si Saxo Bank pridržuje pravico do spremljanja vaše uporabe storitev na spletni strani, posledične informacije pa lahko banka uporabi za namen notranjega poslovanja.

Kakršni koli zahtevki, ki izhajajo iz tega sporazuma, so urejeni in oblikovani v skladu z danskimi zakoni ter spadajo pod izključno pristojnost sodišč na Danskem.